Informacje o finansowaniu rozbudowy Bielskiego Centrum Kultury.

 

Poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa    w kulturze.

Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury

 

Projekt „Poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury” jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

 

ZAKRES PROJEKTU

 

Przedmiotem niniejszego przedsięwzięcia jest przebudowa obu budynków, składających się na infrastrukturę Bielskiego Centrum Kultury – Domu Kultury   i Domu Muzyki w Bielsku-Białej. Cechą charakterystyczną podejmowanej przebudowy jest fakt, iż została ona przeprowadzona poprzez ingerencję  w wewnętrzny układ funkcjonalno – przestrzenny wymienionych budynków oraz wymianę wybranych, kwalifikujących się do tego przegród – wewnętrznych  i zewnętrznych, z zachowaniem dotychczasowego wyglądu zewnętrznego i walorów tych obiektów, związanych z ich zabytkowym charakterem. Przebudowa została, zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz sztuką w dziedzinie budownictwa   i inżynierii lądowej uzupełniona o niezbędne elementy dodatkowe, związane z instalacjami, dostępnością dla osób niepełnosprawnych, a także renowacją elementów, które z obiektywnych przyczyn zostały zdegradowane w trakcie prowadzonych robót konstrukcyjnych (np. wybrane fragmenty elewacji, tynki, etc.).

 

Zasadniczo zakres przedsięwzięcia obejmował:

 

 

 

CELE PROJEKTU

 

Ogół celów przedmiotowego projektu jest skoncentrowany w obszarze kultury. Głównym i nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest zachowanie, kultywowanie oraz promocja kultury wysokiej, w tym przede wszystkim europejskiej spuścizny                            i dziedzictwa kulturowego.

Realizacja wskazanego celu nadrzędnego możliwa będzie poprzez osiągnięcie celu operacyjnego przedsięwzięcia, jakim jest utworzenie Bielskiemu Centrum Kultury optymalnych warunków, z punktu widzenia intensywnej działalności, prowadzonej przez tę instytucję w obszarze kultury. Zrealizowanie tego celu zapewnia osiągnięcie celów wnioskodawcy stawianych na poziomie produktu, związanych z szeroko zakrojoną, kompleksową przebudową infrastruktury, pozostającej do dyspozycji BCK – Domu Muzyki i Domu Kultury.

Zrealizowany cel operacyjny, zapewni Bielskiemu Centrum Kultury efektywne osiągnięcie jego celów strategicznych, jakimi są:

 

PLANOWANE EFEKTY

Przedmiotowy projekt generuje szereg bezpośrednich efektów ekonomicznych, które podzielić należy na następujące grupy:

Wśród spodziewanych efektów natychmiastowych, wynikających ze zrealizowanego przez BCK przedsięwzięcia wymienić należy efekty takie jak:

 

Osobną grupę efektów stanowią długofalowe oddziaływania – społeczne, środowiskowe oraz ekonomiczne. Są to efekty będące następstwem, konsekwencją wygenerowania opisanych powyżej efektów natychmiastowych. Wśród najistotniejszych oddziaływań zrealizowanego przedsięwzięcia, z grupy społecznych wymienić należy:

 

Oprócz wymienionych efektów społecznych przedmiotowy projekt wygeneruje także istotną korzyść środowiskową. Jego rezultatem będzie ograniczenie skali energetycznego zapotrzebowania budynku, jakim jest Dom Muzyki w Bielsku-Białej. Osiągnięte to zostanie dzięki wprowadzeniu korzystnych zmian w obrębie instalacji centralnego ogrzewania tego obiektu, a także zwiększeniu efektywności energetycznej wybranych przegród zewnętrznych (przede wszystkim zachodniej elewacji foyer). Rezultatem tego będzie zmniejszenie ilości zużywanego paliwa, w celach związanych z energetycznym zaopatrzeniem Domu Muzyki oraz ograniczenie skali, w jakim w związku z ogrzewaniem wskazanego budynku zanieczyszczane jest środowisko naturalne – przede wszystkim atmosfera.

 

Osobną grupę stanowią długofalowe efekty, wygenerowane przez projekt   w sferze gospodarczej. Są to niezwykle korzystne dla całego regionu oddziaływania takie, jak zwiększenie szeroko rozumianej turystycznej atrakcyjności Bielska-Białej, prowadzące do:

 

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:                      21.328.347,47 zł. brutto

 

PLANOWANA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA WYNOSI      13.977.513,23 zł.

 

TERMIN REALIZACJI:                                                     2017-2019

 

INFORMACJE O POTENCJALNYCH ZAGROŻENIACH

Informujemy, że wszelkie informacje o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w trakcie realizacji projektu pn. „Poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury” można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub za pomocą specjalnego formularza:

https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC 

Więcej informacji ws. zgłaszania nieprawidłowości przy realizacji projektów finansowych z perspektywy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014─2020 dostępnych jest na stronie internetowej:

https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/