PRZETARG - sprzedaż autobusu

Bielskie Centrum Kultury w Bielsku-Białej ogłasza sprzedaż autobusu MERCEDES-BENZ Tourismo 15 RHD z 2009 roku,  w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego.

 

LINK DO OFERTY W BIPie

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY AUTOBUSU

 

Bielskie Centrum Kultury w Bielsku-Białej ogłasza sprzedaż niżej wymienionego autobusu  w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego.

 1. Nazwa i siedziba jednostki sprzedającej:

    Bielskie Centrum Kultury

ul. Juliusza Słowackiego 27

43-300 Bielsko-Biała

NIP: 547-004-60-60

REGON: 070400268

 

 1. Przedmiot przetargu:

Autobus MERCEDES-BENZ Tourismo 15 RHD z 2009 roku, nr rej. SB 2550E,                       

VIN: WEB63203613249930.

Szczegółowy stan techniczny samochodu określa:

-    opinia nr PB_SB 2550E sporządzona przez rzeczoznawcę samochodowego w dniu 18.02.2020 r., która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, oraz

-   opinia nr BEL 305/2020 sporządzona przez rzeczoznawcę samochodowego w dniu 28.03.2020 r., która stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 

Przed przystąpieniem do przetargu osoby zainteresowane nabyciem, mogą obejrzeć autobus na parkingu przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, ul. Leszczyńska 43 w dniu: 31.08.2020 r. w godzinach od 9.00 do 11.00, po wcześniejszym uzgodnieniu pod nr tel. 33/828-16-47.

 

3.       Cena wywoławcza autobusu wynosi 376.050,00 zł. netto.

4.       Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości:

37.605,00 zł.

 

 • Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek Bielskiego Centrum Kultury w dniach 02-03.09.2020. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy w banku:  Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej nr konta: 94 1240 4142 1111 0000 4827 6993. Wadium w pieniądzu wniesione zostaje na oprocentowany rachunek bankowy.

 

 • Wadium, które wpłynęło w terminie innym niż 02-03.09.2020 r. stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty.
 • Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane albo zostały odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio: od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. 

 

 • Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny i nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży autokaru.

 

5.       Oferty pisemne należy składać w terminie do dnia 7 września 2020 r. do godz. 900 w Portierni /parter/ Bielskiego Centrum Kultury, ul. Juliusza Słowackiego 27, 43-300 Bielsko-Biała, w zaklejonych kopertach z napisem:

 

"Oferta zakupu autobusu marki MERCEDES-BENZ Tourismo 15 RHD z 2009 roku, nr rej. SB 2550E”

6.       Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 września 2020 r. o godz. 1000 w Bielskim Centrum Kultury, ul. Juliusza Słowackiego 27, 43-300 Bielsko-Biała w Sali Konferencyjnej na parterze, pokój nr 18 /naprzeciwko Portierni/.

         Złożone oferty będą wiążące w okresie 14 dni od dnia otwarcia ofert.

 

7.       Oferta powinna zawierać formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego

ogłoszenia, na który składają się następujące dane:

 • imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta, NIP, PESEL, nr telefonu,

adres  e-mailowy,

 • oferowaną cenę, nie niższą niż cena wywoławcza oraz określenie warunków jej zapłaty: przelewem na rachunek bankowy BCK w terminie siedmiu dni od zawarcia umowy sprzedaży,
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym autobusu, albo że jest świadomy skutków wynikających z rezygnacji z oględzin,
 • oświadczenie oferenta - przetwarzanie danych osobowych /str. 2 Formularz oferty/,
 • osoba reprezentująca oferenta powinna przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające jej uprawnienie do działania w imieniu oferenta: pełnomocnictwo lub odpis z rejestru sądowego. W przypadku przedłożenia kopii dokumentów, powinny być one poświadczone za zgodność z oryginałem.

 

8.      Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

 • została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium lub wniósł wadium w terminie innym niż określony w ust 4.,
 • nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w ust. 7 lub są one nieczytelne, lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień przez oferenta mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

9.       O odrzuceniu oferty, oferent zostanie niezwłocznie zawiadomiony.

10.       Termin zawarcia umowy sprzedaży upływa 14 dnia od dnia otwarcia ofert.

11.       Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.

12.       Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

13.       W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi oferentami oraz    zawiadamia ich o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji.

14.       Aukcja rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej, tzn. najwyższej ceny ofertowej.

15.    Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywoławczej i więcej niż wysokość wadium. Zaoferowana cena przestaje wiązać licytanta, gdy inny licytant zaoferował cenę wyższą.

16.    Po ustaniu postąpień prowadzący aukcję, uprzedzając licytantów, po trzecim ogłoszeniu zamyka aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.

17.    Licytant, któremu udzielono przybicia, zobowiązany jest zawrzeć umowę sprzedaży autobusu w terminie wyznaczonym przez prowadzącego aukcję, nie dłuższym niż               7 dni, licząc od dnia udzielenia przybicia.

18.       Przystąpienie jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia aukcji.

19.       Wzór umowy sprzedaży stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

20.   Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu (lub aukcji) bez podania przyczyny.

 

 

mk