33 82 816 40
Subskrybuj Subskrybuj
 • Powiększ
 • Zwykły
 • Pomniejsz

Current Size: 100%

INFORMACJE O FINANSOWANIU

Informacje o finansowaniu rozbudowy Bielskiego Centrum Kultury.

 

Poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa    w kulturze.

Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury

 

Projekt „Poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury” jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

 

ZAKRES PROJEKTU

 

Przedmiotem niniejszego przedsięwzięcia jest przebudowa obu budynków, składających się na infrastrukturę Bielskiego Centrum Kultury – Domu Kultury   i Domu Muzyki w Bielsku-Białej. Cechą charakterystyczną podejmowanej przebudowy jest fakt, iż została ona przeprowadzona poprzez ingerencję  w wewnętrzny układ funkcjonalno – przestrzenny wymienionych budynków oraz wymianę wybranych, kwalifikujących się do tego przegród – wewnętrznych  i zewnętrznych, z zachowaniem dotychczasowego wyglądu zewnętrznego i walorów tych obiektów, związanych z ich zabytkowym charakterem. Przebudowa została, zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz sztuką w dziedzinie budownictwa   i inżynierii lądowej uzupełniona o niezbędne elementy dodatkowe, związane z instalacjami, dostępnością dla osób niepełnosprawnych, a także renowacją elementów, które z obiektywnych przyczyn zostały zdegradowane w trakcie prowadzonych robót konstrukcyjnych (np. wybrane fragmenty elewacji, tynki, etc.).

 

Zasadniczo zakres przedsięwzięcia obejmował:

 

 • W przypadku Domu Kultury w Bielsku-Białej:
 • Wykonanie nowych stropów gęstożebrowych, umożliwiających uzyskanie w miejsce dotychczasowych dwóch kondygnacji naziemnych trzy pełnowartościowe poziomy,
 • Budowę nowej, zewnętrznej klatki schodowej, zapewniającej komunikacyjną dostępność wszystkich kondygnacji przebudowanego obiektu,
 • Wykonanie nowej konstrukcji dachowej wraz z jej pokryciem,
 • Wykonanie nowego wewnętrznego podziału funkcjonalno-przestrzennego przebudowanego obiektu,
 • Wykonanie niezbędnych, z punktu widzenia prawidłowej eksploatacji wewnętrznych instalacji przebudowanego obiektu,
 • Przeprowadzenie w przebudowanym obiekcie robót wykończeniowych oraz wyposażenie go w specjalistyczne wyposażenie, umożliwiające przeniesienie do niego zespołów Bielskiego Centrum Kultury.

 

 • W przypadku Domu Muzyki w Bielsku-Białej:
 • Wykonanie nowej konstrukcji balkonu w obrębie widowni, mieszczącego zespół dodatkowych miejsc siedzących dla uczestników organizowanych w tym obiekcie wydarzeń artystycznych, wraz z jego wykończeniem,
 • Wykonanie schodów, zapewniających dostęp na wybudowany balkon z poziomu piętra istniejącego foyer,
 • Wymianę przeszklonej zachodniej elewacji foyer, wraz z montażem nowych elementów stolarki o podwyższonych parametrach w zakresie jej efektywności energetycznej,
 • Gruntowną przebudowę sceny Domu Muzyki wraz z jej wyposażeniem w nowoczesny, innowacyjny sprzęt i urządzenia, służące obsłudze wydarzeń artystycznych,
 • Instalację w obrębie północnej elewacji budynku dźwigu dla osób niepełnosprawnych z panoramiczną kabiną, poruszającą się
  w przeszklonym szybie, zapewniającego sprawną i efektywną komunikację pomiędzy parterem, a piętrem obiektu,
 • Przeprowadzenie prac renowacyjnych i restauracyjnych wewnątrz Domu Muzyki – zarówno w obrębie sali widowiskowej, jak również foyer, obejmujących m.in. odnowienie ścian, montaż nowych sufitów podwieszanych, balustrad, poręczy i pochwytów,
 • Wykonanie niezbędnych, z punktu widzenia prawidłowej eksploatacji wewnętrznych instalacji przebudowanego obiektu.

 

CELE PROJEKTU

 

Ogół celów przedmiotowego projektu jest skoncentrowany w obszarze kultury. Głównym i nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest zachowanie, kultywowanie oraz promocja kultury wysokiej, w tym przede wszystkim europejskiej spuścizny                            i dziedzictwa kulturowego.

Realizacja wskazanego celu nadrzędnego możliwa będzie poprzez osiągnięcie celu operacyjnego przedsięwzięcia, jakim jest utworzenie Bielskiemu Centrum Kultury optymalnych warunków, z punktu widzenia intensywnej działalności, prowadzonej przez tę instytucję w obszarze kultury. Zrealizowanie tego celu zapewnia osiągnięcie celów wnioskodawcy stawianych na poziomie produktu, związanych z szeroko zakrojoną, kompleksową przebudową infrastruktury, pozostającej do dyspozycji BCK – Domu Muzyki i Domu Kultury.

Zrealizowany cel operacyjny, zapewni Bielskiemu Centrum Kultury efektywne osiągnięcie jego celów strategicznych, jakimi są:

 • Intensyfikacja działalności, prowadzonej przez Bielskie Centrum Kultury, przede wszystkim poszerzona oferta kulturalna – bardziej atrakcyjna w porównaniu do obecnej oraz poszerzona o wydarzenia, które w obecnych uwarunkowaniach nie mogą być organizowane,
 • Zwiększone uczestnictwo mieszkańców regionu w kulturze wysokiej – większa liczba osób, uczestnicząca w wydarzeniach artystycznych, organizowanych przez Bielskie Centrum Kultury,
 • Zwiększone zaangażowanie mieszkańców regionu w aktywne kultywowanie jego spuścizny kulturowej, poprzez uczestnictwo w działalności Domu Tańca, przeniesionego dzięki zrealizowanemu przedsięwzięciu do nowej, optymalnej dla niego lokalizacji,
 • Ożywione, bardziej intensywne i wielopłaszczyznowe życie kulturalne regionu, zapewniające zwiększoną satysfakcję mieszkańców z zamieszkiwania na tym obszarze.

 

PLANOWANE EFEKTY

Przedmiotowy projekt generuje szereg bezpośrednich efektów ekonomicznych, które podzielić należy na następujące grupy:

 • Efekty natychmiastowe,
 • Długofalowe efekty socjoekonomiczne: społeczne, środowiskowe oraz gospodarcze.

Wśród spodziewanych efektów natychmiastowych, wynikających ze zrealizowanego przez BCK przedsięwzięcia wymienić należy efekty takie jak:

 • Zwiększenie dostępu społeczności regionu do kultury,
 • Podwyższenie jakości regionalnej infrastruktury kultury, udostępnianej przez Bielskie Centrum Kultury,
 • Poprawa warunków organizacji i prowadzenia wydarzeń artystycznychw ramach infrastruktury BCK,
 • Zwiększenie potencjalnych możliwości BCK w zakresie organizacji szczególnych wydarzeń artystycznych, wymagających warunków, jakich obecnie infrastruktura, pozostająca do dyspozycji tej instytucji nie oferuje,
 • Zwiększenie bezpieczeństwa towarzyszącego wydarzeniom artystycznym, organizowanym przez BCK w Domu Muzyki,
 • Odzyskanie dla regionalnej społeczności obiektu infrastruktury kultury, który w obecnych uwarunkowaniach pozostaje dla niej niedostępny,
 • Podwyższenie walorów estetycznych historycznej zabudowy zabytkowego centrum Bielska-Białej oraz podwyższenie szeroko rozumianej infrastruktury społeczno – kulturalnej już udostępnionej na Górnym Przedmieściu,
 • Przyciągnięcie jeszcze większej, w porównaniu z obecną uwagi mieszkańców regionu do udostępnianej infrastruktury kultury oraz organizowanych w jej obrębie wydarzeń artystycznych,
 • Zapewnienie mieszkańcom regionu szczególnie atrakcyjnej formy realizacji indywidualnych zainteresowań oraz rekreacji kulturalnej.

 

Osobną grupę efektów stanowią długofalowe oddziaływania – społeczne, środowiskowe oraz ekonomiczne. Są to efekty będące następstwem, konsekwencją wygenerowania opisanych powyżej efektów natychmiastowych. Wśród najistotniejszych oddziaływań zrealizowanego przedsięwzięcia, z grupy społecznych wymienić należy:

 • Zwiększenie udziału mieszkańców regionu w kulturze – podwyższenie liczby osób uczestniczących w wydarzeniach artystycznych i kulturalnych, organizowanych przez Bielskie Centrum Kultury w Domu Muzyki, w porównaniu do stanu obecnego,
 • Zwiększenie udziału mieszkańców regionu w kulturze – podwyższenie liczby osób faktycznie, aktywnie zaangażowanych w kultywowanie istotnych dla regionu oraz kraju elementów spuścizny kulturalnej, poprzez zaangażowanie w działalność Domu Tańca,
 • Zwiększenie popularności kultury wysokiej, jako dziedziny zainteresowania oraz formy realizacji indywidualnych zainteresowań mieszkańców regionu,
 • Zachowanie dla przyszłych pokoleń cennych elementów regionalnego, krajowego i europejskiego dziedzictwa kulturowego,
 • Podwyższenie kwalifikacji zasobów ludzkich regionu,
 • Zwiększenie liczebności osób, wśród mieszkańców regionu, które samodzielnie podwyższają swoje kwalifikacje, poprzez np. czytelnictwo, rozwijanie wiedzy o kulturze, sztuce, europejskim dziedzictwie kulturowym,
 • Podniesienie szeroko rozumianej rangi Bielska-Białej jako metropolitarnego ośrodka, oferującego dostęp do usług i infrastruktury kultury niedostępnych w innych, pobliskich lokalizacjach,
 • Ograniczenie liczebności osób, które poświęcają czas i angażują środki finansowe w rozrywkę, zaliczaną do niższego rzędu / mało atrakcyjne, niepożądane formy rozrywki (e-sport, telewizja, alkohol, bierny, bezproduktywny wypoczynek),
 • Ograniczenie patologii w regionie,
 • Zwiększenie odsetka wśród uczniów szkół średnich w regionie, kontynuujących naukę w szkołach wyższych na terenie miasta, regionu i kraju.

 

Oprócz wymienionych efektów społecznych przedmiotowy projekt wygeneruje także istotną korzyść środowiskową. Jego rezultatem będzie ograniczenie skali energetycznego zapotrzebowania budynku, jakim jest Dom Muzyki w Bielsku-Białej. Osiągnięte to zostanie dzięki wprowadzeniu korzystnych zmian w obrębie instalacji centralnego ogrzewania tego obiektu, a także zwiększeniu efektywności energetycznej wybranych przegród zewnętrznych (przede wszystkim zachodniej elewacji foyer). Rezultatem tego będzie zmniejszenie ilości zużywanego paliwa, w celach związanych z energetycznym zaopatrzeniem Domu Muzyki oraz ograniczenie skali, w jakim w związku z ogrzewaniem wskazanego budynku zanieczyszczane jest środowisko naturalne – przede wszystkim atmosfera.

 

Osobną grupę stanowią długofalowe efekty, wygenerowane przez projekt   w sferze gospodarczej. Są to niezwykle korzystne dla całego regionu oddziaływania takie, jak zwiększenie szeroko rozumianej turystycznej atrakcyjności Bielska-Białej, prowadzące do:

 • Zwiększenia liczby osób przyjeżdżających do Bielska-Białej i wybierających tę lokalizację jako miejsce pobytu dłuższego, aniżeli jednodniowy,
 • Stymulowania popytu na świadczone na terenie miasta i w jego bezpośredniej okolicy usługi: gastronomiczne, noclegowe oraz pozostałe, adresowane do turystów (transportowe, etc.),
 • Zwiększenia liczby podmiotów gospodarczych, prowadzących na terenie miasta i w jego okolicy rentowną, dobrze wpisaną w realia gospodarcze działalność w obszarze obsługi ruchu turystycznego,
 • Zwiększenia liczby trwałych, atrakcyjnych, osiągalnych dla mieszkańców regionu oraz pełnowartościowych miejsc pracy, w sektorze obsługi ruchu turystycznego, zapewniających zatrudnionym na nich osobom możliwości w zakresie uzyskiwania satysfakcjonujących dochodów.

 

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:                      21.328.347,47 zł. brutto

 

PLANOWANA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA WYNOSI      13.977.513,23 zł.

 

TERMIN REALIZACJI:                                                     2017-2019

 

INFORMACJE O POTENCJALNYCH ZAGROŻENIACH

Informujemy, że wszelkie informacje o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w trakcie realizacji projektu pn. „Poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury” można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub za pomocą specjalnego formularza:

https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC 

Więcej informacji ws. zgłaszania nieprawidłowości przy realizacji projektów finansowych z perspektywy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014─2020 dostępnych jest na stronie internetowej:

https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/