(033) 82 816 40 bck@bck.bielsko.pl
bip
  • czcionka normalna
  • czcionka średnia
  • czcionka duĹźa
  • kontrast czarno-biały
  • kontrast domyślny
  • kontrast czarno-żółty
  • kontrast żółto-czarny
2011-02-17 | aktualizacja: 2011-02-17
bilety przetarg 17.02
Bielskie Centrum Kultury
43-300 Bielsko-Biała ul. Słowackiego 27
tel. 033 82-816-47, fax 033 82-816-65


ogłasza przetarg nieograniczony na zakup 32 sztuk biletów lotniczych dla członków ZPiT „ Bielsko” na trasie: Polska – Kuala Lumpur - Polska

Bielskie Centrum Kultury
Bielsko-Biała ul. Słowackiego 27
(CPV 63512000-1)
zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo Zamówień Publicznych


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Bielskim Centrum Kultury przy ul. Słowackiego 27 pokój nr 14 lub pobrać ze strony internetowej www.bck.bielsko.pl
Termin składania ofert upływa 25.02.2011r godz.9: 00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.02.2011r godz. 10:00
W przetargu mogą wziąć udział oferenci , którzy:

- spełniają wymagania art.22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy
- spełniają wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .


Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- cena 100%
Termin związania z ofertą : 15 dni

Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Bielskim Centrum Kultury ul. Słowackiego 27 Alicja Zielińska tel. 033 82-816-47 , w godz :8:00 - 11:00

Poniżej dokumenty przetargowe do pobrania
1019
Wszystkie prawa autorskie do tekstów, zdjęć i klipów multimedialnych są zastrzeżone. Kopiowanie materiałów dozwolone jest pod warunkiem podania źródła: www.bck.bielsko.pl